Elevhälsa

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Elevhälsoteam
I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår skolsköterska, skolpsykolog, kurator, logoped, specialpedagog och rektor. EHT träffas regelbundet och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till elevhälsomöte (EHM). Elevhälsomötet är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.

I Elevhälsoplanen beskrivs skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd. Den nya skollagen är tydlig med att anmälan ska ske till rektor så snart som personal misstänker att en elev inte minst når kunskapskraven. Detta behöver vi finna goda rutiner för.
I den nya skollagen poängteras att all personal har skyldighet att anmäla om en elev ej når målen. Anmälan ska ske till rektor som har ansvar för att elevens behov utreds och att åtgärdsprogram upprättas vid behov.

Klassläraren har huvudansvar för att bevaka elevens kunskapsutveckling och sociala situation i skolan, såväl lektionstid som raster. Klassläraren informerar fortlöpande elev och vårdnadshavare om elevens utveckling och kallar till utvecklingssamtal varje termin. Vid behov ska klassläraren utarbeta åtgärdsprogram. Klassläraren har också ett ansvar att bevaka elevens närvaro/frånvaro.

Uppdaterad: