Värdegrundsarbete

Värdegrundsuppdraget

Alla barn, ungdomar, elever och studerande har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Vår verksamhet ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Den nya skollagen är tydlig: Ingen får utsätta en elev för kränkande behandling och all personal har skyldighet att anmäla kränkande behandling.

Vår likabehandlingsplan omfattar diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att enheterna också arbetar med ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck, eftersom diskrimineringsförbudet också omfattar dessa grunder.

Vi arbetar med vårt RATT-koncept (Respekt, Ansvar, Trygghet och Trivsel). Det aktualiseras i samband med terminsstart och alla klasser har ett RATT-pass varje vecka. RATT-passen utgår ifrån RATT-begreppen och diskrimineringsgrunderna. I oktober genomförs värdegrundsvecka utifrån barnkonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

I det förebyggande arbetet ingår en kartläggning över skolans aktuella behov. Vi har identifierat rastverksamheten som ett viktigt utvecklingsområde.

Vårt likabehandlingsarbetet drivs av en utvecklingsgrupp som består av lärare, förskollärare och fritidspedagoger på skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I planen ingår skolans plan mot kränkande behandling.
All personal har skyldighet att anmäla kränkande behandling och incidenter dokumenteras.
På skolan finns också trygghetsteam som har en viktig roll i att utreda kränkningar i enlighet med skolans plan.

Trygghetsteamen

- består av lärare och fritidspersonal och möts varje vecka.
- ansvarar för att utreda anmälningar om kränkningar samt dokumenterar det arbetet,
- rapporterar allvarliga kränkningar till rektor
- genomför en trygghetsenkät för eleverna varje termin och analyserar den
- föreslår hur skolan kan arbeta förebyggande mot kränkningar, t.ex. genom klassamtal, faddergrupper, samarbete mellan klasser m.m.

Fredrika Bremerskolans trygghetsteam
Sofie Grandin
Isabell Willman
Lina Gunstad
Patrik Nyström

 

Uppdaterad: