Trygghetsteamet och Värdegrundsarbete

Värdegrundsarbete

Alla barn, ungdomar, elever och studerande har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Vår verksamhet ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skollagen är tydlig: Ingen får utsätta en elev för diskriminering eller kränkande behandling och all personal har skyldighet att anmäla misstänkt kränkande behandling till huvudman.

På Fredrika Bremerskolan finns värdegrunden RATT (Respekt – Ansvar – Trygghet – Trivsel) som grund för värdegrundsarbetet. RATT ska genomsyra hela skolans verksamhet och ska vara återkommande inslag i undervisningen både på skol- och fritidstid. Vid terminsstart aktualiseras RATT extra mycket då alla klasser får i uppgift att arbeta med värdegrunden, gruppstärkande aktiviteter och även att göra klassrumsregler som många gånger utgår från dessa.

På fritids finns en värdegrundsgrupp som syftar till att lyfta in värdegrundsarbetet i en högre utsträckning även på fritids.

 

Trygghetsteamet

Trygghetsteamet på Fredrika Bremerskolan har ett handledningsuppdrag när det gäller diskriminering och kränkande behandling. Teamet arbetar löpande med skolans värdegrunds- och trygghetsarbete. Teamet arbetar även för att skolans ”Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling (PDF, 333 KB)” följs upp och uppdateras minst en gång per år. Trygghetsteamet har möte en gång i veckan då de går igenom de rapporter om kränkande behandling som kommit in under veckan. På skolan finns en rutin (PDF, 11 KB)för hur personal ska agera vid kränkande behandling. Sker en misstänkt kränkande behandling i verksamheten ansvarar personal på skolan för att detta dokumenteras och utreds i systemet ”DF-respons”. Finns återkommande rapporter om kränkande behandling i DF-respons kan Trygghetsteamet kopplas in för att stötta och handleda årskursen i arbetet.  

 

Fredrika Bremerskolans trygghetsteam:

Lina Gunstad
Melvin Götz
Suzan Bakan
Anna Orregård
Pia Ericsson

Uppdaterad: